رصدنما چیست؟؟

اولین دیده بان تولیدات عفاف و حجاب کشور با هویت اسلامی، انقلابی و مردمی بوده که به طور فعالانه فرآیندهای شناسایی جامع؛ ارزیابی سه مرحله ای تخصصی، ملی و مردمی؛ خوشه بندی، معرفی و ترویج شایسته تولیدات فکری- فرهنگی تاثیرگذار در ترویج سبک زندگی عفیفانه با رویکرد مخاطب محور را دنبال خواهد نمود. خروجی این رویداد به تصمیم سازی، راهبری و سیاستگذاری عملیات های فراگیر در سطح ملی منجر خواهد شد.

خدمات رصد نما

بخش های رصد نما